Pressupost 2014-2020

El Marc Financer Multianual  (MFF, en les seves sigles en anglès) estableix la quantitat màxima anual (“ceilings” o “sostres”) que la UE pot gastar en diferents àmbits polítics (“headings”) al llarg d’un període d’almenys 5 anys. El MFF actual cobreix set anys: des de 2014 a 2020.

El MFF no és el pressupost de la UE per set anys si no que proveeix d’un marc per a la programació financera i la disciplina pressupostària garantint que la despesa de la UE és previsible i es manté en els límits acordats. També permet a la UE tenir un període de temps suficientment llarg com per dur a terme polítiques comunes de forma efectiva. Aquesta visió a llarg termini és important tant pels beneficiaris potencials dels fons de la UE com per les autoritats cofinanciadores i les hisendes nacionals.

Per al període 2014-2020, el MFF estableix una quantitat màxima de 960 bilions d’euros pels crèdits de compromís i 908 bilions d’euros pels crèdits de pagament. El MFF 2014-20 està dividit en sis categories de despesa (“headings”) corresponents a les prioritats polítiques de la UE.

1. Creixement intel·ligent i inclusiu:

  • Competitivitat pel creixement i l’ocupació: inclou recerca i innovació; educació i formació; xarxes transeuropees en energia, transport i telecomunicacions; política social; desenvolupament d’empreses.
  • Cohesió econòmica, social i territorial: cobreix política regional que pretén ajudar els països i regions menys desenvolupats de la UE

2. Creixement sostenible: recursos naturals: inclou la política agrària comuna, la política pesquera comuna, el desenvolupament rural i les mesures mediambientals.

3. Seguretat i ciutadania: inclou justícia i afers interiors, protecció fronterera, immigració i polítiques d’asil, salut pública, protecció dels consumidors, cultura, joventut, informació i diàleg amb els ciutadans.

4. Europa global: cobreix tota l’acció exterior (“política exterior”) de la UE com assistència per al desenvolupament o ajuda humanitària amb l’excepció del Fons Europeu de Desenvolupament (FED) que es finança a partir de contribucions directes dels Estats membres.

5. Administració: cobreix despeses administratives de totes les institucions europees, pensions i Escoles Europees.

6. Compensacions: pagaments temporals dissenyats per garantir que Croàcia, que va entrar a la UE al juliol de 2013, no contribueix més al pressupost de la UE del que es beneficia en l’any posterior al seu accés.

 

 

 

Com es finança el pressupost de la UE?

La UE es finança a través de recursos propis. La despesa anual ha d'estar completament coberta pels ingressos anuals.

Recursos propis tradicionals: Consisteixen bàsicament en aranzels duaners sobre les importacions des de fora de la UE i les cotitzacions sobre el sucre. Els Estats membres es queden amb un 25% pels costos de recaptació.

Recursos propis basats en l’IVA: es recapta un percentatge uniforme del 0,3% sobre la base harmonitzada de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de cada Estat membre.

Recursos propis basats en el GNI: cada Estat membre transfereix un percentatge del seu Ingrés Nacional Brut (INB) a la UE. Encara que va ser creat simplement per cobrir el saldo de despeses totals no cobert pels altres recursos propis, aquest sistema ha esdevingut sobradament la principal font d’ingressos del pressupost de la UE.

Finalment, altres fons de finançament (1%) inclouen impostos i altres deduccions provinents de les remuneracions als treballadors, interessos bancaris, contribucions de països de fora de la UE a certs programes, interessos de pagaments amb retard i multes.

 

 

Temes clau: creixement sostenible, ocupació, competitivitat

> Més informació

 

A què es destinen els diners?

Les polítiques de la UE s’implementen a través d’un ampli ventall de programes i fons que proveeixen suport financer a centenars de milers de beneficiaris com grangers, estudiants, científics, ONG, empreses, ciutats, regions i molts altres. A continuació podeu consultar els programes del marc financer plurianual 2014-2020, la quantitat de diners destinada a cadascun d’ells i les seves bases legals:

 

> Més informació

> Més informació (pàgina 20)