Institucions

La Unió Europea és una organització supranacional que té una estructura complexa i que compta amb set institucions: la Comissió Europea (CE), el Parlament Europeu (PE), el Consell Europeu, el Consell de la UE, el Tribunal de Justícia de la UE, el Tribunal de Comptes i el Banc Central Europeu (BCE)

A banda de les institucions ja esmentades, existeixen altres òrgans i organismes que també formen part de l’arquitectura institucional de la UE: el Defensor del Poble Europeu, el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), el Banc Europeu d’inversions (BEI) i el Comitè de les Regions (CDR), entre d'altres

 
 

Comissió Europea: l’interès comú

Funció: Vetllar pels interessos generals de la UE proposant i comprovant que s’acompleixi la legislació i aplicant les polítiques i el pressupost de la UE

President: Jean-Claude Juncker

Seu: Brussel·les (Bèlgica)

> Més info al seu web
 


Parlament Europeu: la veu del poble

Funció: Òrgan de la UE elegit per sufragi directe, amb responsabilitats legislatives, de supervisió i pressupostaries

Membres: 751 eurodiputats

President: Antonio Tajani

Seu: Estrasburg (seu principal), Brussel·les i Luxemburg

> Més info al seu web


Consell Europeu

Funció: Definir l’orientació i les prioritats polítiques generals de la Unió Europea

President del Consell Europeu: Donald Tusk

Membres: Caps d’Estat o de Govern dels països de la UE, president de la Comissió Europea i alt representant pels Afers Exteriors i Política de Seguretat

Seu: Brussel·les (Bèlgica)

> Més info al seu web

 

Consell de la UE

Funció: Representar als governs dels Estats membres, adoptar la legislació europea i coordinar las polítiques de la UE

Membres: Ministres de cada país de la UE, en funció de l'àmbit polític que s'hagi de tractar

Any de creació: 1958 ("Consell de la Comunitat Econòmica Europea")

Seu: Brussel·les (Bèlgica)

> Més info al seu web


EP logo RGB_EN copia.png

Defensor del Poble

Funció: investiga les reclamacions contra les institucions, organismes, oficines i agències de la UE. Exemples: injustícia, discriminació, abús de poder, retard innecessari, falta de resposta o procediments incorrectes.

Defensora del Poble: Emily O’Reilly

Seu: Estrasburg (França)

> Més info al seu web


         

 

 

 

 

 

Tribunal de Comptes Europeu (TCE)

Funció: Comprovar que els fons de la UE es perceben i s’utilitzen correctament; contribuir a millorar la gestió financera de la UE

President: Vítor Manuel da Silva Caldeira

Membres: 1 per cada país de la UE

Seu: Luxemburg

> Més info al seu web


curia.png

Tribunal de Justícia Europeu (TJUE)

Funció: Garantir que la legislació de la UE s’interpreta, aplica i compleix de la mateixa manera en cadascun dels països membres, així com per part de les institucions europees

Membres:

 • Tribunal de Justícia: un jutge de cada país membre i onze advocats generals
 • Tribunal General: un jutge de cada país de la UE
 • Tribunal de la Funció Pública: 7 jutges

Seu: Luxemburg

> Més info al seu web

 

cese.png

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE)

Funció: Òrgan consultiu que representa a las organitzacions de treballadors i empresaris i altres grups de interès

President: Georgios Dassis

Membres: 350, procedents de tots els països de la UE

Seu: Brussel·les (Bèlgica)

> Més info al seu web


cdr.png

El Comitè de les Regions (CDR)

Funció: Organisme consultiu que representa als ens regionals i locals d’Europa

President: Markku Markkula (PPE/FI), membre de la corporació municipal d’Espoo, Finlàndia

Membres: 350, procedents de tots els països de la UE

Seu: Brussel·les (Bèlgica)

> Més info al seu web


399px-Logo_European_Central_Bank.png

El Banc Central Europeu (BCE)

Funció: Gestiona l’euro, manté l’estabilitat de preus i porta endavant la política econòmica i monetària de la UE

President: Mario Draghi

Membres: Està format pel President i el Vicepresident del BCE i els governadores dels bancs centrals nacionals de tots els països de la UE.

Seu: Frankfurt (Alemanya)

> Més info al seu web


Agències de la UE

 

Les agències de la UE són entitats jurídiques independents de les institucions de la UE, creades per portar a terme tasques específiques segons la normativa de la UE.

Agències descentralitzades

Contribueixen a l’aplicació de les polítiques de la UE. També recolzen la cooperació entre la UE i les administracions nacionals, posant en comú els coneixement tècnics i especialitzats d’ambdós. Es creen per un temps indefinit i estan repartides per tota la UE.

Exemples:

> Agència Europea per a la gestió de la cooperació operativa a les fronteres exteriors (FRONTEX)

> Oficina Europea de Policía (EUROPOL)

> Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)

> Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

 

 • Agències executives

  A diferència de les agències descentralitzades, són creades per la Comissió Europea, per un període de temps limitat, per gestionar les tasques específiques relacionades amb els programes de la UE.

  Aquest tipus d’agències sol encarregar-se de la majoria d’aspectes de gestió dels programes: elaboració de les convocatòries de propostes, selecció de projectes i signatura d’acords corresponents, gestió financera, supervisió dels projectes (informes intermedis i finals), comunicació amb els beneficiaris i controls sobre el terreny.
  És el cas per exemple de l’EACEA – Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural – que tot i tenir personalitat jurídica pròpia, depèn de quatre Direccions Generals de la Comissió Europea: DG EAC, DG HOME, DG CNECT i DG ECHO.

  Aquí un llistat de les principals agències executives existents:

> Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA)

> Agència Executiva para las Petites i Mitjanes Empreses (EASME)

> Agència Executiva del Consell Europeu d’Investigació (ERC)

> Agència Executiva de Consumidors, Salut, Agricultura i Alimentació (CHAFEA)

> Agència Executiva d’Investigació (REA)

> Agència Executiva de Innovació i Xarxes (INEA)


 • Agències de la Política Comú de Seguretat i Defensa
   
 • Agències i organismes d’EURATOM